SLUŽBY V BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANĚ

V rámci těchto služeb nabízíme především audit Vašeho pracoviště, který se skládá z prohlídky pracoviště, kontroly stávající dokumentace s následným návrhem opatření k odstranění nedostatků.

Dále v oblasti BOZP a PO zajistíme:

  1. roční prohlídky pracoviště BOZP a PO s následným vypracováním zprávy
  2. vyhledání a vyhodnocení rizik
  3. tvorba dokumentace BOZP a PO (interní směrnice a pokyny)
  4. zpracování návrhu zařazení zaměstnanců do kategorií prací
  5. zpracování harmonogramu zákonných revizí
  6. vybavíme Vaše prostory hasicími přístroji a bezpečnostním značením

Ceny za plnění jednotlivých úkolů jsou stanovovány individuálně a jsou závislé na rozsahu a druhu provozovaných činností.

Tel: 773 906 800

Email: bozpcz@gmail.com