Stavební povolení a kolaudace 

V rámci "inženýringu stavby" zajišťujeme vyjádření a stanoviska orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, jako součást přípravy podkladů pro žádost o vydání stavebního povolení nebo rozhodnutí o umístění stavby až po kolaudační řízení, vydání kolaudace a vkladů do KN.

Povolení zajišťujeme ve Středočeském a Libereckém kraji. Zastoupíme Vás při veškerých jednáních s orgány státní správy a správci sítí. 

Vyřídíme: 

 • ohlášení stavby
 • stavební povolení
 • vodoprávní řízení (studna, ČOV) 
 • Vyřízení a účast při kolaudačním řízení

Od nás obdržíte: 

 • vyplněné žádosti k daným řízením
 • kopie dokladů, vyjádření a závazných stanovisek, která byla vyžádána stavebním úřadem
 • ověřené paré projektové dokumentace od příslušného stavebního úřadu
 • předání cedule stavba povolena

Kromě povolení stavby Vám můžeme dále zajistit:  

 • vyjmutí zastavěné části pozemku ze zemědělského půdního fondu (ZPF)
 • povolení čistírny odpadních vod (ČOV)
 • povolení studny
 • povolení tepelného čerpadla (TČ)
 • dělení pozemků

Stavební povolení

Toto řízení se volí v případě, když nejsou vyprojektované inženýrské sítě, na které nebylo vydané kladné územní rozhodnutí a stavební povolení.

Ohlášení stavby

Toto řízení se volí v případě, když jsou již k hranici stavební parcely vyprojektované inženýrské sítě, na které bylo vydané kladné územní rozhodnutí a stavební povolení. Toto řízení se nejčastěji využívá v nově vzniklých satelitních městečkách. 

Cena 6.000 Kč vč DPH za vodoprávní řízení a kolaudaci. 

Cena za stavební povolení 12.000 Kč vč DPH. 


Veškeré úkony vyřídíme na základě ověřené plné moci, předané kompletní projektové dokumentace a uhrazení zálohy ve výši 50%.