Koordinátor BOZP na staveništi

Pro většinu stavebních projektů, a tedy i zadavatelů, vzniká povinnost určit na staveništi koordinátora BOZP - koordinátora bezpečnosti práce. Koordinátor BOZP musí být zajištěn zadavatelem stavby (investora), nikoli hlavním (generálním) zhotovitelem.

Koordinátor BOZP (bezpečnosti práce) na staveništi je definován v § 15 zákona 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Výkon Koordinátora BOZP na staveništi je především:

- vzájemná koordinace všech účastníků výstavby vedoucí k eliminaci potenciálních rizik vzniklých výstavbou

- vyhledávat rizika prací všech aktuálních zhotovitelů a vzájemně informovat dotčené zhotovitele o možnostech dopadu cizích rizik na jejich činnost

- zajišťovat minimalizaci ohrožení zdraví třetích osob v rámci stavby (např. veřejnost pohybující se v blízkosti stavby)

- zpracování plánu BOZP


Koordinátor BOZP NENÍ osoba odborně způsobilá v prevenci rizik ani jednoho ze zhotovitelů a nemá tak nahrazovat výkon "klasického bezpečáka" hlavního zhotovitele.

Pravidelná činnost koordinátora:

  • Prohlídky stavby a návrhy termínů kontrolních dnů
  • Koordinace spolupráce osob pověřených přijímáním opatření BOZP
  • Spolupráce při stanovování času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací
  • Sledování provádění prací s ohledem na BOZP
  • Kontrola zabezpečení obvodu staveniště
  • Sledování dodržování plánu
  • Zpracování zpráv o zjištěných nedostatcích

Ceny za vypracování plánu BOZP včetně podání ohlášení na OIP se pohybují v rozmezí 5.000,- Kč až 20.000,- Kč, cenu Vám upřesníme vždy pro danou stavbu podle rozsahu práce.

Cena pravidelných kontrol stavby, účast na kontrolních dnech a další plnění povinností je vždy dojednáno smluvně a cena se určuje dle rozsahu stavby.

Činnost je vykonávána na základě platného osvědčení.