BOZP 

Ve výkonu odborně způsobilé osoby v oblasti bezpečnosti práce nabízíme:

 • vstupní audit Vašeho pracoviště, audit dokumentace, školení a pravidelných revizí
 • identifikaci a hodnocení pracovních rizik včetně návrhu na jejich odstranění 
 • zpracujeme potřebnou dokumentaci BOZP
 • zpracujeme návrh na zařazení prací do kategorií
 • zpracujeme seznam poskytovaných osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
 • zpracujeme systém evidence a hlášení pracovních úrazů
 • traumatologický plán
 • navrhneme druhy školení zaměstnanců 

Každý zaměstnavatel je dle zákoníku práce povinen organizovat minimálně jednou ročně prověrku bezpečnosti práce na všech svých pracovištích.

Revize hasicích přístrojů 

V této oblasti máme bohaté zkušenosti již přes 20 let. Provádíme pravidelné revize, servis, údržbu a periodické kontroly a tlakové zkoušky.  

Tyto kontroly by měl provozovatel provádět: 

 • Kontrola provozuschopnosti hasicích přístrojů 1x ročně, případně po použití nebo poškození přístroje.
 • Periodická kontrola a tlaková zkouška hasicích přístrojů 1x za 3 roky u vodních a pěnových hasicích přístrojů a 1x za 5 let u ostatních druhů hasicích přístrojů.


Pravidelné kontroly provádíme v těchto oblastech ČR:

Liberecko (Liberec, Frýdlant, Hrádek nad Nisou, Český Dub ...) Jablonecko (Jablonec nad Nisou, Tanvald, Železný Brod ...) Českolipsko (Česká Lípa, Nový Bor, Doksy ...)

Semilsko (Semily, Turnov, Lomnice nad Popelkou, Jilemnice ...)

Středočeský kraj (Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ) atd.

Revize hasicích přístrojů provádíme v místě jejich umístění. Revizní technik zkontroluje jejich provozuschopnost, opatří je kontrolním štítkem, plombou a zpracuje doklad o kontrole. V případě, že hasicí přístroj není v provozuschopném stavu nebo je u něj prošlá periodická tlaková zkouška, odveze přístroj k provedení opravy, údržby, či k jeho odbornému vyřazení. Při periodické zkoušce se provádí povrchová prohlídka, kontrola značení, prohlídka vnitřku nádoby, zkouška pevnosti a těsnosti nádoby, zkouška těsnosti spouštěcí armatury nebo ventilu a zkouška pojistného ventilu. Servis i případné opravy jsou prováděny v souladu s normami a průvodní dokumentací výrobce.

Prodej hasicích přístrojů

Dodáváme hasicí přístroje všech typů a velikostí, tuzemské i zahraniční výroby, včetně záručního i pozáručního servisu za velmi příznivé ceny. Provádíme jejich pravidelné kontroly a revize. 

V nabídce máme také pojízdné hasicí přístroje a speciální přístroje na jedlé tuky a oleje, hořlavé kovy či požáry elektrických baterií, fotovoltaických elektráren. K hasicím přístrojům nabízíme i veškeré příslušenství jako jsou skříňky, náhradní díly, držáky, stojany a další. 

Dále nabízíme hadicové systémy vč. jejich pravidelných kontrol, skříně, proudnice, hadice, lékárničky, bezpečnostní tabulky, požární hlásiče atd.

Požární ochrana

V oblasti požární ochrany provádíme preventivní požární prohlídky. Ty se dle zákona provádějí pravidelně každých 12 měsíců případně každých 6 měsíců u objektů se zvýšeným požárním nebezpečím a každé 3 měsíce u objektů s vysokým požárním nebezpečím.

Povinnost provádět preventivní požární prohlídky se týká všech právnických osob a podnikajících fyzických osob, které svoji činnost provozují v objektech či zařízeních se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím, nebo v případech, kdy se v objektu či zařízení vyskytují nejméně 3 osoby v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu k provozovateli.

Při této prohlídce se zjišťuje platnost revizí hasicích přístrojů a požárně bezpečnostních zařízení, dokumentace požární ochrany, školení zaměstnanců v požární ochraně, dodržování podmínek požární bezpečnosti, značení únikových cest a jejich průchodnost a další.

V rámci požární ochrany zpracujeme:

 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,
 • dokumentaci o začlenění provozovaných činností dle požárního nebezpečí ,
 • požární řád,
 • řád ohlašovny požárů,
 • požární poplachové směrnice,
 • požární evakuační plán (textová a grafická část),
 • dokumentace zdolávání požárů (textová a grafická část),
 • tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
 • záznamy o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
 • směrnice pro činnost preventivních požárních hlídek,
 • přehled o rozmístění bezpečnostních značek,
 • založení a vedení požární knihy
 • plán revizí a kontrol

Kontrola požárně bezpečnostních zařízení

Provádíme kontroly hydrantů a vnitřních hadicových systémů, požárních ucpávek, požárních dveří, požárních nádrží a dalších zařízení. Frekvence kontrol je stanovena platnými právními předpisy a normativními požadavky. Pokud není v průvodní dokumentaci výrobce daného zařízení nebo požárně bezpečnostním řešení stavby stanoveno jinak, platí následující termíny:

 • Kontrola provozuschopnosti hydrantových systémů a hydrantů 1x ročně.
 • Tlaková zkouška požárních hadic 1x za 5 let.

Dokumentace BOZP a PO

Připravíme Vám kompletní dokumentaci bezpečnosti práce a PO. Aktivně sledujeme legislativní změny a všechny změny pohlídáme za Vás.

Součástí dokumentace BOZP je:

 • identifikace a hodnocení pracovních rizik včetně návrhu na jejich odstranění
 • návrh na zařazení prací do kategorií
 • seznam poskytovaných osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
 • systém evidence a hlášení pracovních úrazů
 • traumatologický plán
 • návrh provádění prověrek BOZP
 • školení zaměstnanců z BOZP
 • místní řád skladu
 • dopravní řád
 • místní provozní bezpečnostní předpis
 • atd. 

V rámci požární ochrany zpracujeme:

 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,
 • dokumentaci o začlenění provozovaných činností dle požárního nebezpečí ,
 • požární řád,
 • řád ohlašovny požárů,
 • požární poplachové směrnice,
 • požární evakuační plán (textová a grafická část),
 • dokumentace zdolávání požárů (textová a grafická část),
 • tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
 • záznamy o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
 • směrnice pro činnost preventivních požárních hlídek,
 • přehled o rozmístění bezpečnostních značek,
 • založení a vedení požární knihy
 • plán revizí a kontrol