BOZP 

Nabízím vstupní a opakovaný audit pracoviště z hlediska BOZP, vyhledávání a analýzu rizik BOZP včetně návrhů na opatření k jejich odstranění nebo alespoň k jejich minimalizaci. Školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP.

Dále nabízím vypracování a aktualizaci dokumentace BOZP a interních předpisů, vypracování seznamu poskytovaných osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) dle NV č. 390/2021 Sb., návrh kategorizace prací a pracoviště včetně projednání s KHS, účastním se při jednáních a kontrolách státních úřadů (OIP a jiné).

Pro představu co je součástí vypracované dokumentace BOZP:

 • identifikace a hodnocení pracovních rizik včetně návrhu na jejich odstranění
 • návrh na zařazení prací do kategorií
 • seznam poskytovaných osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
 • systém evidence a hlášení pracovních úrazů
 • traumatologický plán
 • návrh provádění prověrek BOZP
 • školení zaměstnanců z BOZP
 • místní řád skladu
 • dopravní řád
 • místní provozní bezpečnostní předpis
 • atd. 

Revize a prodej hasicích přístrojů 

V rámci komplexnosti mých služeb pro Vás zajistím revize a odborné kontroly v následujícím rozsahu.

 1. Pravidelné revize hasicích přístrojů - periodické kontroly a tlakové zkoušky.
 2. Pravidelné revize hydrantů - venkovních a vnitřních hadicových systémů.
 3. Dodávky nových hasicích přístrojů všech typů a velikostí. Včetně veškerého příslušenství.
 4. Dodání bezpečnostních značek a tabulek pro splnění zákonných povinností.
 5. Označení únikových cest a východů.
 6. Kontroly požárních dveří, požárních ucpávek a dalších požárně bezpečnostních zařízení.
 7. Dodání ochranných pomůcek - ochranné přilby, rukavice, respirátory apod.
 8. Dodání lékárniček.

Veškeré informace najdete na: 

Požární ochrana

V oblasti požární ochrany provádím preventivní požární prohlídky. Ty se dle zákona provádějí pravidelně každých 12 měsíců, případně každých 6 měsíců u objektů se zvýšeným požárním nebezpečím a každé 3 měsíce u objektů s vysokým požárním nebezpečím.

Dále nabízím školení vedoucích zaměstnanců v oblasti PO, odbornou přípravu - školení požárních preventivních hlídek, školení preventistů požární ochrany a vypracování kompletní dokumentace požární ochrany.

Dokumentace požární ochrany:

 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,
 • dokumentaci o začlenění provozovaných činností dle požárního nebezpečí ,
 • požární řád,
 • řád ohlašovny požárů,
 • požární poplachové směrnice,
 • požární evakuační plán (textová a grafická část),
 • dokumentace zdolávání požárů (textová a grafická část),
 • Tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
 • záznamy o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
 • směrnice pro činnost preventivních požárních hlídek,
 • přehled o rozmístění bezpečnostních značek,
 • založení a vedení požární knihy
 • plán revizí a kontrol

Kontrola požárně bezpečnostních zařízení

Provádím kontroly hydrantů a vnitřních hadicových systémů, požárních ucpávek, požárních dveří, požárních nádrží a dalších zařízení. Frekvence kontrol je stanovena platnými právními předpisy a normativními požadavky. Pokud není v průvodní dokumentaci výrobce daného zařízení nebo požárně bezpečnostním řešení stavby stanoveno jinak, platí následující termíny:

 • Kontrola provozuschopnosti hydrantových systémů a hydrantů 1x ročně.
 • Tlaková zkouška požárních hadic 1x za 5 let.
 • ostatní požárně bezpečnostní zařízení 1x ročně.

Dokumentace BOZP a PO

Připravím Vám kompletní dokumentaci bezpečnosti práce a PO.

Součástí dokumentace BOZP je:

 • identifikace a hodnocení pracovních rizik včetně návrhu na jejich odstranění
 • návrh na zařazení prací do kategorií
 • seznam poskytovaných osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
 • systém evidence a hlášení pracovních úrazů
 • traumatologický plán
 • návrh provádění prověrek BOZP
 • školení zaměstnanců z BOZP
 • místní řád skladu
 • dopravní řád
 • místní provozní bezpečnostní předpis
 • atd. 

V rámci požární ochrany zpracujeme:

 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,
 • dokumentaci o začlenění provozovaných činností dle požárního nebezpečí ,
 • požární řád,
 • řád ohlašovny požárů,
 • požární poplachové směrnice,
 • požární evakuační plán (textová a grafická část),
 • dokumentace zdolávání požárů (textová a grafická část),
 • Tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
 • záznamy o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
 • směrnice pro činnost preventivních požárních hlídek,
 • přehled o rozmístění bezpečnostních značek,
 • založení a vedení požární knihy
 • plán revizí a kontrol