Nabízené služby

Nabízím komplexní služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (dále BOZP a PO). Klienti jsou OSVČ, menší a střední firmy. Své služby zajišťuji externě na profesionální úrovni a spoluprací se mnou splníte všechny zákonné požadavky BOZP a PO. Své služby nabízím ve Středočeském a Libereckém kraji.

Hlavní služby jsou:

  • Zákonná roční prověrka v oblasti BOZP a preventivní požární prohlídka PO
  • Vyhledávání a analýza rizik BOZP a návrhy na opatření k jejich odstranění nebo minimalizaci
  • Vypracování zákonné dokumentace pro BOZP a PO a její aktualizace
  • Zařazení společnosti podle míry požárního nebezpečí 
  • Školení vedoucích zaměstnanců
  • Zastoupení při kontrolách Inspektorátu práce, Krajské hygieny a Hasičského záchranného sboru
  • Revize hasicích přístrojů a požárně bezpečnostních zařízení
  • Dodání osobních ochranných pracovních prostředků a bezpečnostního značení