Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP

Dle zákoníku práce je každý zaměstnavatel povinen zajistit bezpečné pracoviště pro své zaměstnance a neustále vyhledávat, vyhodnocovat a odstraňovat rizika spojená s pracovním procesem. Vyhodnocení rizik mohou provádět pouze osoby odborně způsobilé v prevenci rizik dle zákona č. 309/2006 Sb.

V oblasti BOZP mohu nabídnout:

- vyhodnocení pracovních rizik 

- roční prověrku BOZP/ audit BOZP vstupní a pravidelný

- zpracování návrhu na zařazení prací do kategorií

- zpracování provozních řádů

- vypracování dokumentace dle aktuální platné legislativy

- školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců

- evidence pracovních úrazů

Požární ochrana - PO

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které provozují činnosti nebo jsou vlastníky objektů, jsou podle platné legislativy povinny prostřednictvím odborně způsobilé osoby zpracovat "Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí" a zajistit plnění dalších povinností na úseku požární ochrany, např. provádění označování pracoviště a ostatních míst bezpečnostními značkami a dalšími pokyny ve vztahu k požární ochraně.

Nabízím dle zákona o požární ochraně č. 133/1985Sb. ve znění pozdějších předpisů:

- zpracování kompletní dokumentace požární ochrany

- začlenění objektu podle míry požárního nebezpečí provozovaných činností

- školení požární ochrany

- preventivní požární prohlídky pracoviště

- značení pracoviště

- kontroly požárně bezpečnostních zařízení

Kontrola hasicích přístrojů 

Nabízím provádění kontrol (revize), servis a prodej hasicích přístrojů všech typů a výrobců. Dle vyhlášky č. 246/2001Sb. o požární prevenci ve znění pozdějších předpisů se kontrola provádí 1x ročně. O kontrole je vystaven protokol v souladu s předpisy.

Dále dodávám nové hasicí přístroje českých výrobců. Zajišťuji jejich odbornou montáž. Osazení objektů hasicími přístroji provádím v souladu s projektovou dokumentací stavby a vystavím potřebnou dokumentaci pro kolaudační řízení. K přístrojům lze také dodat ochranné skříňky různých druhů jako prevence proti odcizení.

Kontrola požárně bezpečnostních zařízení

U většiny požárně bezpečnostního zařízení je dle platné legislativy nutné provádět kontrolu nejméně 1x ročně, pokud není stanovena lhůta kratší. O provedené kontrole je vystaven vždy příslušný protokol.

  • Požární hydranty – systémy zásobování požární vodou (vnitřní požární hydranty, venkovní požární hydranty v nadzemním i podzemním provedení)
  • Požární dveře
  • Požární klapky na vzduchotechnických rozvodech, stěnové větrací uzávěry
  • Nouzové osvětlení
  • Požární prostupy (ucpávky) požárně dělicími konstrukcemi

 


Kontrola hydrantových systémů 

Kontrola provozuschopnosti zařízení pro zásobování požární vodou dle ČSN 730873, ČSN EN 671-3, vyhl. MV č. 246/2001 Sb., průvodní dokumentace a souvisejících předpisů. Požární hydranty – systémy zásobování požární vodou (vnitřní požární hydranty, venkovní požární hydranty v nadzemním i podzemním provedení)

Prodej hasicích přístrojů, bezpečnostních značení

Dodávám nové hasicí přístroje všech typů. Zajišťuji jejich odbornou montáž. K přístrojům lze také dodat ochranné skříňky různých druhů jako prevence proti odcizení. 

Nabízím dále bezpečnostní a požární značení všech druhů např. požární tabulky, rizika, nápisy atd.), hlásiče kouře, hasicí koule, lékárničky apod.